MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

[x]
Kingdom

NỘI DUNG : Lây bối cảnh thời Chiến Quốc, năm 245 trước Công Nguyên. Truyện kể về một cậu bé từ thân phận người ở trở thành một vị dũng tướng.

Tên chương Ngày Đăng
Kingdom Chap 559 21/05/2018
Kingdom Chap 558 16/05/2018
Kingdom Chap 557 09/05/2018
Kingdom Chap 533 03/04/2018
Kingdom Chap 552 20/03/2018
Kingdom 417-419 08/03/2018
Kingdom 415-416 08/03/2018
Kingdom 414 08/03/2018
Kingdom 413 08/03/2018
Kingdom 412 08/03/2018
Kingdom 411 08/03/2018
Kingdom 410 08/03/2018
Kingdom 409 08/03/2018
Kingdom 408 08/03/2018
Kingdom 407 08/03/2018
Kingdom 405-406 08/03/2018
Kingdom 404 08/03/2018
Kingdom 403 08/03/2018
Kingdom 402 08/03/2018
Kingdom 401 08/03/2018
Kingdom 400 08/03/2018
Kingdom 399 08/03/2018
Kingdom 398 08/03/2018
Kingdom 397 08/03/2018
Kingdom 396 08/03/2018
Kingdom 395 08/03/2018
Kingdom 394 08/03/2018
Kingdom 393 08/03/2018
Kingdom 392 08/03/2018
Kingdom 391 08/03/2018
Kingdom 390 08/03/2018
Kingdom 389 08/03/2018
Kingdom 388 08/03/2018
Kingdom 387 08/03/2018
Kingdom 386 08/03/2018
Kingdom 385 08/03/2018
Kingdom 384 08/03/2018
Kingdom 383 08/03/2018
Kingdom 382 08/03/2018
Kingdom 381 08/03/2018
Kingdom 380 08/03/2018
Kingdom 379 08/03/2018
Kingdom 378 08/03/2018
Kingdom 377 08/03/2018
Kingdom 376 08/03/2018
Kingdom 375 08/03/2018
Kingdom 374 08/03/2018
Kingdom 373 08/03/2018
Kingdom 372 08/03/2018
Kingdom 371 08/03/2018
Kingdom 370 08/03/2018
Kingdom 369 08/03/2018
Kingdom 368 08/03/2018
Kingdom 367 08/03/2018
Kingdom 366 08/03/2018
Kingdom 365 08/03/2018
Kingdom 364 08/03/2018
Kingdom 363 08/03/2018
Kingdom 362 08/03/2018
Kingdom 361 08/03/2018
Kingdom 360 08/03/2018
Kingdom 359 08/03/2018
Kingdom 358 08/03/2018
Kingdom 357 08/03/2018
Kingdom 356 08/03/2018
Kingdom 355 08/03/2018
Kingdom 354 08/03/2018
Kingdom 353 08/03/2018
Kingdom 352 08/03/2018
Kingdom 351 08/03/2018
Kingdom 350 08/03/2018
Kingdom 349 08/03/2018
Kingdom 348 08/03/2018
Kingdom 347 08/03/2018
Kingdom 346 08/03/2018
Kingdom 345 08/03/2018
Kingdom 344 08/03/2018
Kingdom 343 08/03/2018
Kingdom 342 08/03/2018
Kingdom 341 08/03/2018
Kingdom 340 08/03/2018
Kingdom 339 08/03/2018
Kingdom 338 08/03/2018
Kingdom 337 08/03/2018
Kingdom 336 08/03/2018
Kingdom 335 08/03/2018
Kingdom 334 08/03/2018
Kingdom 333 08/03/2018
Kingdom 332 08/03/2018
Kingdom 331 08/03/2018
Kingdom 330 08/03/2018
Kingdom 329 08/03/2018
Kingdom 328 08/03/2018
Kingdom 327 08/03/2018
Kingdom 326 08/03/2018
Kingdom 325 08/03/2018
Kingdom 324 08/03/2018
Kingdom 323 08/03/2018
Kingdom 322 08/03/2018
Kingdom 321 08/03/2018
Kingdom 320 08/03/2018
Kingdom 319 08/03/2018
Kingdom 318 08/03/2018
Kingdom 317 08/03/2018
Kingdom 316 08/03/2018
Kingdom 315 08/03/2018
Kingdom 314 08/03/2018
Kingdom 313 08/03/2018
Kingdom 312 08/03/2018
Kingdom 311 08/03/2018
Kingdom 310 08/03/2018
Kingdom 309 08/03/2018
Kingdom 308 08/03/2018
Kingdom 307 08/03/2018
Kingdom 306 08/03/2018
Kingdom 305 08/03/2018
Kingdom 304 08/03/2018
Kingdom 303 08/03/2018
Kingdom 302 08/03/2018
Kingdom 301 08/03/2018
Kingdom 300 08/03/2018
Kingdom 299 08/03/2018
Kingdom 298 08/03/2018
Kingdom 297 08/03/2018
Kingdom 296 08/03/2018
Kingdom 295 08/03/2018
Kingdom 294 08/03/2018
Kingdom 293 08/03/2018
Kingdom 292 08/03/2018
Kingdom 291 08/03/2018
Kingdom 290 08/03/2018
Kingdom 289 08/03/2018
Kingdom 288 08/03/2018
Kingdom 287 08/03/2018
Kingdom 286 08/03/2018
Kingdom 285 08/03/2018
Kingdom 284 08/03/2018
Kingdom 283 08/03/2018
Kingdom 282 08/03/2018
Kingdom 281 08/03/2018
Kingdom 280 08/03/2018
Kingdom 279 08/03/2018
Kingdom 278 08/03/2018
Kingdom 277 08/03/2018
Kingdom 276 08/03/2018
Kingdom 275 08/03/2018
Kingdom 274 08/03/2018
Kingdom 273 08/03/2018
Kingdom 272 08/03/2018
Kingdom 271 08/03/2018
Kingdom 270 08/03/2018
Kingdom 269 08/03/2018
Kingdom 268 08/03/2018
Kingdom 267 08/03/2018
Kingdom 266 08/03/2018
Kingdom 265 08/03/2018
Kingdom 264 08/03/2018
Kingdom 263 08/03/2018
Kingdom 262 08/03/2018
Kingdom 261 08/03/2018
Kingdom 260 08/03/2018
Kingdom 259 08/03/2018
Kingdom 258 08/03/2018
Kingdom 257 08/03/2018
Kingdom 256 08/03/2018
Kingdom 255 08/03/2018
Kingdom 254 08/03/2018
Kingdom 253 08/03/2018
Kingdom 252 08/03/2018
Kingdom 251 08/03/2018
Kingdom 250 08/03/2018
Kingdom 249 08/03/2018
Kingdom 248 08/03/2018
Kingdom 247 08/03/2018
Kingdom 246 08/03/2018
Kingdom 245 08/03/2018
Kingdom 244 08/03/2018
Kingdom 243 08/03/2018
Kingdom 242 08/03/2018
Kingdom 241 08/03/2018
Kingdom 240 08/03/2018
Kingdom 239 08/03/2018
Kingdom 238 08/03/2018
Kingdom 237 08/03/2018
Kingdom 236 08/03/2018
Kingdom 235 08/03/2018
Kingdom 234 08/03/2018
Kingdom 233 08/03/2018
Kingdom 232 08/03/2018
Kingdom 231 08/03/2018
Kingdom 230 08/03/2018
Kingdom 229 08/03/2018
Kingdom 228 08/03/2018
Kingdom 227 08/03/2018
Kingdom 226 08/03/2018
Kingdom 225 08/03/2018
Kingdom 224 08/03/2018
Kingdom 223 08/03/2018
Kingdom 222 08/03/2018
Kingdom 221 08/03/2018
Kingdom 220 08/03/2018
Kingdom 219 08/03/2018
Kingdom 218 08/03/2018
Kingdom 217 08/03/2018
Kingdom 216 08/03/2018
Kingdom 215 08/03/2018
Kingdom 214 08/03/2018
Kingdom 213 08/03/2018
Kingdom 212 08/03/2018
Kingdom 211 08/03/2018
Kingdom 210 08/03/2018
Kingdom 209 08/03/2018
Kingdom 208 08/03/2018
Kingdom 207 08/03/2018
Kingdom 206 08/03/2018
Kingdom 205 08/03/2018
Kingdom 204 08/03/2018
Kingdom 203 08/03/2018
Kingdom 202 08/03/2018
Kingdom 201 08/03/2018
Kingdom 200 08/03/2018
Kingdom 199 08/03/2018
Kingdom 198 08/03/2018
Kingdom 197 08/03/2018
Kingdom 196 08/03/2018
Kingdom 195 08/03/2018
Kingdom 194 08/03/2018
Kingdom 193 08/03/2018
Kingdom 192 08/03/2018
Kingdom 191 08/03/2018
Kingdom 190 08/03/2018
Kingdom 189 08/03/2018
Kingdom 188 08/03/2018
Kingdom 187 08/03/2018
Kingdom 186 08/03/2018
Kingdom 185 08/03/2018
Kingdom 184 08/03/2018
Kingdom 183 08/03/2018
Kingdom 182 08/03/2018
Kingdom 181 08/03/2018
Kingdom 180 08/03/2018
Kingdom 179 08/03/2018
Kingdom 178 08/03/2018
Kingdom 177 08/03/2018
Kingdom 176 08/03/2018
Kingdom 175 08/03/2018
Kingdom 174 08/03/2018
Kingdom 173 08/03/2018
Kingdom 172 08/03/2018
Kingdom 171 08/03/2018
Kingdom 170 08/03/2018
Kingdom 169 08/03/2018
Kingdom 168 08/03/2018
Kingdom 167 08/03/2018
Kingdom 166 08/03/2018
Kingdom 165 08/03/2018
Kingdom 164 08/03/2018
Kingdom 163 08/03/2018
Kingdom 162 08/03/2018
Kingdom 161 08/03/2018
Kingdom 160 08/03/2018
Kingdom 159 08/03/2018
Kingdom 158 08/03/2018
Kingdom 157 08/03/2018
Kingdom 156 08/03/2018
Kingdom 155 08/03/2018
Kingdom 154 08/03/2018
Kingdom 153 08/03/2018
Kingdom 152 08/03/2018
Kingdom 151 08/03/2018
Kingdom 150 08/03/2018
Kingdom 149 08/03/2018
Kingdom 148 08/03/2018
Kingdom 147 08/03/2018
Kingdom 146 08/03/2018
Kingdom 145 08/03/2018
Kingdom 144 08/03/2018
Kingdom 143 08/03/2018
Kingdom 142 08/03/2018
Kingdom 141 08/03/2018
Kingdom 140 08/03/2018
Kingdom 139 08/03/2018
Kingdom 138 08/03/2018
Kingdom 137 08/03/2018
Kingdom 136 08/03/2018
Kingdom 135 08/03/2018
Kingdom 134 08/03/2018
Kingdom 133 08/03/2018
Kingdom 132 08/03/2018
Kingdom 131 08/03/2018
Kingdom 130 08/03/2018
Kingdom 129 08/03/2018
Kingdom 128 08/03/2018
Kingdom 127 08/03/2018
Kingdom 126 08/03/2018
Kingdom 125 08/03/2018
Kingdom 124 08/03/2018
Kingdom 123 08/03/2018
Kingdom 122 08/03/2018
Kingdom 121 08/03/2018
Kingdom 120 08/03/2018
Kingdom 119 08/03/2018
Kingdom 118 08/03/2018
Kingdom 117 08/03/2018
Kingdom 116 08/03/2018
Kingdom 115 08/03/2018
Kingdom 114 08/03/2018
Kingdom 113 08/03/2018
Kingdom 112 08/03/2018
Kingdom 111 08/03/2018
Kingdom 110 08/03/2018
Kingdom 109 08/03/2018
Kingdom 108 08/03/2018
Kingdom 107 08/03/2018
Kingdom 106 08/03/2018
Kingdom 105 08/03/2018
Kingdom 104 08/03/2018
Kingdom 103 08/03/2018
Kingdom 102 08/03/2018
Kingdom 101 08/03/2018
Kingdom 100 08/03/2018
Kingdom 99 08/03/2018
Kingdom 98 08/03/2018
Kingdom 97 08/03/2018
Kingdom 96 08/03/2018
Kingdom 95 08/03/2018
Kingdom 94 08/03/2018
Kingdom 93 08/03/2018
Kingdom 92 08/03/2018
Kingdom 91 08/03/2018
Kingdom 90 08/03/2018
Kingdom 89 08/03/2018
Kingdom 88 08/03/2018
Kingdom 87 08/03/2018
Kingdom 86 08/03/2018
Kingdom 85 08/03/2018
Kingdom 84 08/03/2018
Kingdom 83 08/03/2018
Kingdom 82 08/03/2018
Kingdom 81 08/03/2018
Kingdom 80 08/03/2018
Kingdom 79 08/03/2018
Kingdom 78 08/03/2018
Kingdom 77 08/03/2018
Kingdom 76 08/03/2018
Kingdom 75 08/03/2018
Kingdom 74 08/03/2018
Kingdom 73 08/03/2018
Kingdom 72 08/03/2018
Kingdom 71 08/03/2018
Kingdom 70 08/03/2018
Kingdom 69 08/03/2018
Kingdom 68 08/03/2018
Kingdom 67 08/03/2018
Kingdom 66 08/03/2018
Kingdom 65 08/03/2018
Kingdom 64 08/03/2018
Kingdom 63 08/03/2018
Kingdom 62 08/03/2018
Kingdom 61 08/03/2018
Kingdom 60 08/03/2018
Kingdom 59 08/03/2018
Kingdom 58 08/03/2018
Kingdom 57 08/03/2018
Kingdom 56 07/03/2018
Kingdom 55 07/03/2018
Kingdom 54 07/03/2018
Kingdom 53 07/03/2018
Kingdom 52.5 07/03/2018
Kingdom 52 07/03/2018
Kingdom 51 07/03/2018
Kingdom 50 07/03/2018
Kingdom 49 07/03/2018
Kingdom 48 07/03/2018
Kingdom 47 07/03/2018
Kingdom 46 07/03/2018
Kingdom 45 07/03/2018
Kingdom 44 07/03/2018
Kingdom 43 07/03/2018
Kingdom 42 07/03/2018
Kingdom 41 07/03/2018
Kingdom 40 07/03/2018
Kingdom 39 07/03/2018
Kingdom 38 07/03/2018
Kingdom 37 07/03/2018
Kingdom 36 07/03/2018
Kingdom 35 07/03/2018
Kingdom 34 07/03/2018
Kingdom 33 07/03/2018
Kingdom 32 07/03/2018
Kingdom 31 07/03/2018
Kingdom 30 07/03/2018
Kingdom 29 07/03/2018
Kingdom 28 07/03/2018
Kingdom 27 07/03/2018
Kingdom 26 07/03/2018
Kingdom 25 07/03/2018
Kingdom 24 07/03/2018
Kingdom 23 07/03/2018
Kingdom 22 07/03/2018
Kingdom 21 07/03/2018
Kingdom 20 07/03/2018
Kingdom 19 07/03/2018
Kingdom 18 07/03/2018
Kingdom 17 07/03/2018
Kingdom 16 07/03/2018
Kingdom 15 07/03/2018
Kingdom 14 07/03/2018
Kingdom 13 07/03/2018
Kingdom 12 07/03/2018
Kingdom 11 07/03/2018
Kingdom 10 07/03/2018
Kingdom 9 07/03/2018
Kingdom 8 07/03/2018
Kingdom 7 07/03/2018
Kingdom 6 07/03/2018
Kingdom 5 07/03/2018
Kingdom 4 07/03/2018
Kingdom 3 07/03/2018
Kingdom 2 07/03/2018
Kingdom 1 07/03/2018